Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kursbeskrivningar

Kulturgeografiskt basår

Hösttermin

Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp
Kursen bidrar till förståelse för människans samspel med och påverkan på sin omgivning i ett geografiskt hållbart perspektiv. Innehållet bygger på ett antal aktuella samhälleliga problemfält, såsom befolkningsförändringar, urbanisering, näringslivslokalisering och samhällsplanering. 

Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1. Kulturgeografiska grunder som ger en introduktion till kulturgeografins grundläggande begrepp och ämnets karaktär. Dessutom introduceras geografiska metoder genom praktiska övningar i fält.
Delkurs 2. Miljö och fysisk planering som behandlar miljöfrågor och planering ur ett geografiskt perspektiv. Såväl flöden av ämnen som användningen av mark och vatten behandlas. Fokus ligger på samhällets miljöarbete på olika nivåer samt på planering och resurshushållning.

Delkurs 3. Global ekonomi och lokal utveckling som introducerar ekonomi som centralt begrepp för att problematisera geografisk
fördelning av resurser, välstånd och konsumtion. Fokus ligger på hur ekonomiska relationer kopplar samman skalnivåer, från den globala till den lokala i olika delar av världen.

Delkurs 4.  Befolkning, migration och städer som behandlar städers framväxt, bebyggelseutveckling, stadens struktur och
markanvändning. Fokus ligger på människans roll och viktiga begrepp är befolkning, rörlighet, migration och segregering.
 

Vårtermin

Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper om hur resurser nyttjas såväl globalt som lokalt för hållbar samhällsutveckling. Särskilt uppmärksammas detta i ett regionalt europeiskt perspektiv samt genom infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. Globaliseringen problematiseras genom ett komparativt perspektiv på regionala ojämlikheter i världen. Kursen utvecklar färdigheter i geografiska analysmetoder

Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1: Infrastruktur, transporter och kommunikation som tar sin utgångspunkt i hur samhällets infrastrukturförsörjning inriktad mot
transporter och kommunikation har utvecklats och kommer att utvecklas.
Delkurs 2: Nord-sydrelationer och utveckling Globala Syd som behandlar frågor om vad utveckling är liksom skillnader i utvecklingserfarenheter mellan olika länder, mellan stad och landsbygd, liksom mellan olika samhällsgrupper, i det Globala Syd.
Delkurs 3: Politisk geografi: geopolitik och territorialitet som fokuserar sambanden mellan politik och geografi. Utgångspunkten tas i ett historiskt perspektiv på dessa samband i en global kontext.
Delkurs 4: Geografisk informationshantering (GIS) och forskningsmetodik som introducerar geografisk informationshantering (GIS) som metod. Grundläggande begrepp och teorier behandlas liksom praktisk användning av programvara för datainsamling, bearbetning, analys och presentation. 

Samhällsplanerarår

Hösttermin

Samhällsplanering – Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp
Kursen syftar till att ge kunskap om och förmåga att analysera olika former av risker samt hur dessa hantereras av inom samhällsplaneringen. Risk, sårbarhet och resiliens är centrala begrepp på kursen. Genom dessa begrepp ställer vi frågor om hur samhället arbetar förbyggande, med särskilt fokus på fysisk planering och användning av mark- och vattenresurser. Kursen behandlar även omvärldsförändringar och drivkrafterna bakom centrala risker och hotbilder. På så vis knyts insikter om lokal fysisk planering och riskhantering till storskaliga processer som migration, klimatförändring och teknikutveckling samt begrepp som makt, (o)jämlikhet och ansvar. Kursen startar hösten 2018.

Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder, 7,5 hp
Denna kurs består av ett antal datorbaserade övningar i GIS-programvara. Övningarna behandlar olika metoder för geografisk analys och visualisering. Varje övning introduceras genom en föreläsning som behandlar de metoder som fokuseras i övningen och sedan presenteras ett specifikt problem som studenten självständigt skall lösa med hjälp av GIS-programvara.

Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete, 7,5 hp Kursen utförs i form av ett av den enskilda studenten formulerat och avgränsat projekt vars huvudsakliga innehåll skall avspegla GIS-relaterade metodfrågor. I inledningen av kursen formulerar studenten ett projekt-PM som diskuteras med kursens lärare och övriga studenter vid ett seminarium. Under kursens gång driver sedan studenten
projektet framåt.

Vårtermin

Planeringsmetoder för social hållbarhet, 7,5 hp
Kursen introducerar metoder för socialt hållbar fysisk planering och sätter dessa i ett teoretiskt sammanhang. Genom exkursion och praktiskt arbete förenas teoretiska kunskaper med praktisk verklighet. Under kursens gång kommer studenten att utveckla kunskap om och färdigheter i genomgångna metoder, samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt till metodernas form och resultat. Kursen startar våren 2019. 

Kvantitativ planeringsmetodik, 7,5 hp
Kursen ger introduktion till kvantitativa metoder inom samhällsplanering. Genom övningar kommer frågor kring datainsamling, hantering och användandet av olika statistiska metoder att introduceras. En viktig utgångspunkt för kursen är att de metoder som behandlas även är de som används i praktiskt arbete. Vi anlägger i kursen ett kritisk synsätt på relationen mellan planeringsproblem och valet av metod. Kursen startar våren 2019. 

Sustainable urban planning, 7,5 hp
How do we plan and design cities to be sustainable? This module considers cities from a multi-scalar perspective - working from the metropolitan scale, through the neighbourhood scale, right down to design of individual streets - as we explore the practice of planning with environmental and social sustainability as key drivers in the physical design. It will cover issues such as: Urban form and structure and the debates regarding compact city vs dispersed cities; living and working closer to home; the human scale vs car scale city; planning for activity vs. planning for traffic; reducing emissions, and preserving natural environment; Sustainable mobility and accessibility. Kursen startar våren 2019. 

Fältkurs: Europeiska perspektiv på planering, 7,5 hp
Denna kurs syftar till att förstå planeringens teori och praktik under olika geografiska förutsättningar. Utgångspunkten är fältstudier under 1-2 veckor på plats i en eller flera Europeiska städer och regioner. Dessa erfarenheter används sedan för att göra en jämförande studie med avseende på svenska metoder, policies och problemfält. Kursen startar våren 2019.

Specialiserings- och fördjupningsår

Hösttermin

Projektledning, 7,5 hp
Kursen ger introduktion till projektledning och knyter samman akademisk kunskap om att arbete i projektform och projektledning med praktiska erfarenheter från olika typer av verksamheter. Kursen startar hösten 2019.

Scandinavian Planning Traditions 7,5 hp
This course focuses on planning traditions in Scandinavia, which are characterized by the integration of use and conservation. Particular attention will be given to the historical development of spatial planning during the twentieth century to contemporary issues such as the quest for sustainable development, public participation approaches and neoliberal tendencies within planning. Holistic and relational landscape thinking will constitute the theoretical frame. Ideas and ideology in relation to planning will be discussed as well as practical outcomes of spatial planning in different local and regional contexts. Examples will come from urban and regional planning, comprehensive municipal (physical) planning, planning for conservation and recreation as well as from marine spatial planning. Kursen startar hösten 2019.

Praktikkurs, 15 hp
Inom kursens ram planerar, genomför och redovisar studenten ett praktikarbete på en arbetsplats med anknytning till samhällsplanering. Kursen ger studenten möjlighet att aktivt arbeta med frågor inom samhällsplanering inom verksamheter som t ex myndigheter, organisationer och företag i Sverige eller utomlands. Studenten skall själv söka praktikplats som skall godkännas av kursansvarig före praktikperiodens början. Kursen startar hösten 2019.

Vårtermin

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp
Kursen ger ämnesmässig och metodologisk fördjupning inom kulturgeografi och utvecklar förmåga att självständigt analysera, genomföra och redovisa kulturgeografiska undersökningar. Den behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell kulturgeografisk forskning: problem, synsätt och metoder.

Kursen består av 3 delkurser:
Delkurs 1. Idéhistoria, teori och metod som behandlar geografins idéhistoria och utveckling som vetenskap, olika teoretiska perspektiv och forskningsinriktningar samt kvalitativa och kvantitativa metoder och uppsats- och forskningsmetodik.
Delkurs 2. Kunskapsöversikt som syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom något av kulturgeografins delområden genom författande av en kunskapsöversikt på basis av självständigt vald litteratur.
Delkurs 3. Självständigt arbete och opposition (15 hp) som syftar till att den studerande skall kunna planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete. Den studerande kan välja att genomföra arbetet tillsammans med annan studerande (max två personer per uppsats) eller ensam.

Vill du veta mer?

Kontakta vår studievägledare för mer information.

Tanja Feltsen
svl.es@handels.gu.se
Tel: 031-786 1407

Sidansvarig: Kajsa Folmeus Strandberg|Sidan uppdaterades: 2018-02-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?